Thống kê ngày 0105 đến 23h14 của Top Group

Thống kê ngày 0105 đến 23h14 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -22 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 2.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -0.55 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67…

Thống kê ngày 3004 đến 23h50 của Top Group

Thống kê ngày 3004 đến 23h50 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -22 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 2.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -0.55 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67…

Thống kê ngày 2904 đến 23h59 của Top Group

Thống kê ngày 2904 đến 23h59 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Tổng1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -22 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 2.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -25 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67 Alo…

Thống kê ngày 2804 đến 23h59 của Top Group

Thống kê ngày 2804 đến 23h59 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -22 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 7.53 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 2.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -25 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67…

Thống kê ngày 2604 đến 23h47 của Top Group

Thống kê ngày 2604 đến 23h47 của Top Group. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch.STT Tên Điểm TK1 ꧁༺ Airport Driver ༻꧂ -0.52 ꧁༺v͟x͟ K͟h͟án͟h͟ H͟òa͟༻꧂ 83 ꧁༺ঌ Tuấn Còi ঌ༻꧂ 2.54 ๖çhíp Ç๏çąッ -25 A Lử Xuống Núi 06 Airport Sedan -67…